Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Προς τη Θεοτόκο


Κυρία Θεοτόκε, Μάνα τοῦ κόσμου, Κυρία τῶν ἀγγέλων! Σίγουρα «ἀδυνατεῖ γλώσσα τῶν βροτῶν» νά Σέ ὑμνήσει καί νά ἐννοήσει τό μεγαλεῖο Σου. Δέξου τή δέησή μας ὡς προερχόμενη ἀπό παιδιά ἀδύνατα, ἁμαρτωλά καί ἐπιπόλαια:
  • Δῶσε μας λίγο ἀπό τό Φῶς Σου.
  • Κάνε μας νά κατανοήσουμε τήν εὐεργεσία τοῦ Υἱοῦ Σου.
  • Προστάτευσε τήν ψυχή καί τό σῶμα μας ἀπό ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς.
  • «Πάλιν καί πολλάκις» δέξε μας μετανοοῦντας καί ἐπιθυμοῦντας τήν ἀλλαγή μας.
  • Σκέπε, φύλαττε καί διάσωσε τόν κόσμο Σου.
  • Παρηγόρησε τούς κοπιῶντας καί πεφορτισμένους τῆς ζωῆς.
  • Τήν ὥρα τῆς μετάβασής μας ἀπό τόν κόσμο αὐτό, ἔλα καί ὁδήγησέ μας στόν Υἱό Σου καί Θεόν ἡμῶν, γιά νά ζήσουμε αἰώνια τήν οὐράνια Βασιλεία Του «σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις». Ἀμήν!

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους

Μᾶς συγκρατεῖ νὰ μὴν ἁμαρτάνουμε«Οὐδεὶς τῶν γέενναν ἐχόντων πρὸ ὀφθαλμῶν, εἰς γέενναν ἐμπεσεῖται· οὐδεὶς τῶν καταφρονούν­των γεέννης ἐκφεύξεται γέενναν. Καθάπερ γὰρ παρ' ἡμῖν οἱ μὲν δεδοικότες τὰ δικαστήρια, οὐχ ἁλώσονται δικαστηρίοις, οἱ δὲ καταφρονοῦντες, ἐκεῖνοι μάλιστά εἰσιν οἱ περιπίπτοντες· οὕτω κἀκεῖ».
(Εἰς τὴν Β΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴν ὁμιλία Β΄, PG 62, 477 ἢ EΠE 23, 36)

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴν κόλαση μπροστὰ στὰ μάτια τους, δὲν θὰ πέσει στὴν κόλαση. Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ περιφρονοῦν τὴν κόλαση, δὲν θὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν κόλαση. Ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει σὲ μᾶς: Ἐ­­κεῖνοι ποὺ φοβοῦνται τὰ δικαστήρια, δὲν πρόκειται νὰ περιπέσουν στὰ δι­καστήρια, ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ τὰ περιφρονοῦν, αὐτοὶ προπάντων περιπίπτουν σ̕ αὐτά, ἔτσι κι ἐκεῖ.

Πηγή: Ο Σωτήρ

Δὲν εἶναι γυμναστικὴ


Ἔγινε μόδα μὲ ἀρκετὰ μεγάλη δυναμικὴ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ξεκίνησε δειλά - δειλά, ἀρχικὰ σὲ ἐξειδικευμένα στούν­τιο, καὶ ἀργότερα στὰ μεγάλα γυμναστήρια, ὄχι μόνο ὡς μιὰ νέα παροχὴ ὑπηρεσιῶν ποὺ θὰ τὰ ξεχώριζε ἀπὸ τὰ ἄλλα, ἀλλὰ περισσότερο ὡς μιὰ προσπάθεια νὰ περάσει στὸ εὐρὺ κοινὸ ἀποσυνδεδεμένη ἀπὸ ὁτιδήποτε τὴν ταύτιζε μὲ θρησκευτικὴ ἄσκηση καὶ πρακτική. Ἔτυχε ἰδιαίτερης ἔντεχνης προβολῆς ἀπὸ κάποιους κύκλους, ἀρχικὰ στὴν «ἀνώτερη» κοινωνικὴ τάξη, μὲ σκοπὸ βέβαια νὰ γίνει κατόπιν ἀποδεκτὴ καὶ ἐφαρμόσιμη ἀπὸ τὶς πλατύτερες καὶ πιὸ λαϊκὲς μάζες καὶ εἰδικότερα τοὺς νέους.

Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως, που εργάζεται για την σωτηρία του κάθε ανθρώπου, έβαλε στο νού της τη μνήμη των οδυνηρών κολάσεων και την αρχική δόξα και τιμή, από την οποία είχε ξεπέσει.


Κάποια μοναχή πολεμήθηκε με λογισμούς πορνείας. Κι επειδή δεν μπορούσε να υπομείνει τον πόλεμο, έφυγε από το μοναστήρι της και γύρισε στον κόσμο.

Δεν άργησε να καταλήξει σε πορνείο. Έμεινε εκεί αρκετά χρόνια και πλούτισε πολύ , γιατί ήταν πολύ όμορφη.

Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως, που εργάζεται για την σωτηρία του κάθε ανθρώπου, έβαλε στο νού της τη μνήμη των οδυνηρών κολάσεων και την αρχική δόξα και τιμή, από την οποία είχε ξεπέσει.

Και εκείνη αφού τα’αναλογίστηκε όλα αυτά, εγκατέλειψε πλούτη και περιουσία, κι έτρεξε στο μοναστήρι της , σαν προβατίνα που γλύτωσε από το στόμα των λύκων.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Προσευχή ΕυχαριστίαςΣε ευχαριστώ, Κύριε πολυέλεε, σε υμνώ, σε δοξάζω, γιατί μ’ έπλασες από το τίποτα. Αλλά δεν μ’ έπλασες μοναχά μια φορά, αλλά και κάθε μέρα με πλάθεις από το τίποτα, επειδή και κάθε μέρα με βγάζεις από τον ίσκιο του θανάτου που ξαναπέφτω. Μέσα στον ακαταμέτρητο τον κόσμο, μέσα στη μερμηγκιά των ανθρώπων, είμαι ένα τίποτα. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένα τίποτα.
Και μολαταύτα τον κάθε άνθρωπο τον θυμάσαι και τον βρίσκεις και τον τραβάς προς εσένα, και τον ζωοποιείς από πεθαμένον, και τον ξαναπλάθει το πατρικό χέρι σου, σαν να είναι ο καθένας μας μονάχα αυτός στον κόσμο. Η κραταιά δύναμη σου βαστά όλη την κτίση κι όλες τις ψυχές σαν νάναι μια και μονάχη. Και τις κάνεις να νοιώσουνε την αθανασία σαν νάναι μια και μονάχη η καθεμιά και σε νοιώθουνε πατέρα τους σπλαχνικόν, που δεν κουράζεται να συχωρά και να ξαναπλάθει τον εαυτό μας, που πεθαίνει κάθε ώρα από την αμαρτία.

Τὸ «φταίξιμο» καὶ τὸ «δίκαιο» τῶν συζύγων


Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Ἔχω παρατηρήσει ὅτι μερικοὶ Πνευματικοὶ λένε στοὺς ἄνδρες ποὺ ἔχουν προβλήματα μὲ τὶς γυναῖκες τους: «Κάνε ὑπομονή, αὐτὸς εἶναι ὁ σταυρός σου. Τί νὰ κάνουμε; Θὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Πᾶνε μετὰ οἱ γυναῖκες καὶ λένε καὶ σ᾿ αὐτές:

«Κάνε ὑπομονή, γιὰ νὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ φταῖνε καὶ οἱ δύο καὶ νὰ λέη καὶ στοὺς δύο ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ἢ μπορεῖ νὰ φταίη ὁ ἕνας καὶ νὰ τοῦ λέη ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ὁπότε αὐτὸς ποὺ φταίει ἀναπαύει τὸν λογισμό του ὅτι ἀνέχεται τὸν ἄλλον, ἐνῶ κάθε μέρα τὸν σκάζει. 
 

Σᾶς κούνησε γερὰ δηλαδή! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;


– Γέροντα, στὴν Πάτρα πρὶν ἀπὸ 2 μῆνες ἔκανε σεισμό! Δυνατὸ σεισμό, ράγισαν καὶ οἱ ἐκκλησίες!

– Σᾶς κούνησε γερὰ δηλαδή! Σᾶς ξύπνησε ὅμως;

– Μᾶς ξύπνησε, μᾶς ξύπνησε γέροντα!

– Ὅμως πάλι θὰ κοιμηθεῖτε.

– Ναί, ναί, γέροντα.

– Καὶ ΄δῶ βλέπει κανεὶς τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Γυρίζει τὸ κουμπὶ μέχρι τὸ πέντε, δὲν τὸ γυρίζει παρὰ πάνω, θὰ μποροῦσε νὰ πάει μέχρι τὸ δώδεκα καὶ δὲν θά ἔμενε τίποτα ὄρθιο. Γυρίζει τὸ κουμπί, μέχρι ἐκεῖ ποὺ θὰ ὠφελήσει.

Ὁ Θεὸς θὰ μποροῦσε νὰ κάνει ὅλους τούς ἀνθρώπους μέσα σὲ τρία λεπτὰ νὰ μετανοήσουν, ἂν γύριζε ἂς ποῦμε τὸ κουμπὶ καὶ ἔκανε σεισμὸ σὲ ὅλη τὴν γῆ. Ἀμέσως θὰ φώναζαν ὅλοι «ἥμαρτον, ἥμαρτον» καὶ θὰ ΄καναν προσευχὲς καὶ τάματα. Μετὰ ἀπὸ μία βδομάδα ὅμως… θὰ τρεχαν πάλι στὰ μπουζούκια.* Ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, εἶναι ἁγιογράφηση τῆς συνοδείας 

τοῦ Γέροντος Εὐφροσύνου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου Τιμίου Προδρόμου, Καρυές Ἁγίου Ὅρους


Πηγή: Ἀνθολογήματα, Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό

Ερωτήματα για την αμαρτίαΓέροντας Ευστράτιος Γκολοβάνσκι

Πώς θ’ απαλλαγούμε από τις αμαρτωλές συνήθειες;
Όπως το φίδι δεν μπορεί να αποβάλει το παλαιό του δέρμα, αν δεν περάσει από στενή τρύπα, έτσι κι εμείς δεν μπορούμε να αποβάλουμε τις αμαρτωλές συνήθειες, το ένδυμα του παλαιού ανθρώπου (βλ. Εφ. 4:22), αν δεν περάσουμε από τον στενό και γεμάτο δυσκολίες δρόμο της εγκράτειας και της αυτοθυσίας.
Πότε αμαρτάνουμε με τα λόγια;
Αμαρτάνουμε, όταν τα λόγια μας εναντιώνονται στην πίστη, την ευσέβεια, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και, γενικά, το νόμο του Θεού. Δυστυχώς, καθημερινά όλοι κάνουμε σφάλματα με τα λόγια, σφάλματα που τα θεωρούμε ασήμαντα. Ωστόσο, όπως βεβαίωσε ο Χριστός, «οι άνθρωποι, για κάθε ανώφελο λόγο που θα πουν, θα λογοδοτήσουν την ημέρα της Κρίσεως» (Ματθ. 12:36). Και αν λογοδοτήσουν για τα ανώφελα λόγια, πολύ περισσότερο για τα άνομα, όπως είναι οι βλασφημίες, οι επικρίσεις, τα ψεύδη, οι συκοφαντίες, οι προσβολές, οι αισχρολογίες, οι όρκοι, οι κομπασμοί. Όλα αυτά διώχνουν από την καρδιά του ανθρώπου το φόβο του Θεού και την ευλάβεια. Γι’ αυτό λέει ο άγιος Ιάκωβος: «Όποιος από σας νομίζει πως είναι ευλαβής, αλλά δεν βάζει χαλινάρι στη γλώσσα του, αυτός εξαπατάει τον εαυτό του, και η ευλάβειά του είναι μάταιη» (1:26)

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Βραδινή Προσευχή


Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως.

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα, καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρί καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
  

Άστο γι’ αύριο...!


Ο διάβολος κάποτε κάλεσε όλους τους δαίμονες και ζήτησε από τον καθένα να του προτείνει ένα σχέδιο που θα είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικό για τους ανθρώπους. Οι δαίμονες πρότειναν ο καθένας το δικό του σχέδιο, αλλά στο τέλος ο διάβολος επαίνεσε εκείνον που πρότεινε την αναβολή. «Εγώ, είπε, θα λέω σ’ όλους τους Χριστιανούς πως όλα όσα τους λέει η Εκκλησία είναι ορθά και αληθινά, αλλά δεν είναι ανάγκη από τώρα να τα εφαρμόζουν! Τώρα μπορούν να ζούν όπως θέλουν και να ασχοληθούν αργότερα με την σωτηρία της ψυχής τους».

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ: Περὶ τοῦ Λεγεώνος


kyriakh st loyka 01

Ἀρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Θεοφύλακτος
 
«Καὶ ἔφτασαν μὲ τὸ πλοῖο στὴν περιοχὴ τῶν Γαδαρηνῶν, ποὺ εἶναι ἀπέναντι στὴ Γαλιλαία. Βγῆκε στὴ στεριὰ ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸν συνάντησε κάποιος ἀπὸ τὴν πόλη, ποὺ εἶχε δαιμόνια ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Ροῦχα δὲν ἔβαζε οὔτε ἔμενε στὸ σπίτι ἀλλὰ στὰ μνήματα. Ὅταν εἶδε τὸν Ἰησοῦ ἔβγαλε κραυγὴ καὶ πέφτοντας στὰ πόδια του τοῦ εἶπε σὲ ψηλὸ τόνο· Τί ἔχεις μαζί μου Ἰησοῦ, Γιὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἀνωτάτου; Μὴ μὲ βασανίσης σὲ παρακαλῶ».  Γιατὶ εἶχε διατάξει τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα νὰ βγῆ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἀπὸ πολλὰ χρόνια τὸν εἶχε κυριέψει καὶ τὸν ἔδεναν μ’ ἁλυσίδες καὶ τὸν κρατοῦσαν μὲ χειροπέδες, ἔσπαζε ὅμως αὐτὸς τὰ δεσμὰ καὶ τὸν ἔσερνε ὁ δαίμονας στὶς ἐρημιές. «Τὸν ρώτησε ὁ Χριστὸς καὶ τοῦ εἶπε· ποιό εἶναι τὸ ὄνομά σου; Κι αὐτὸς ἀπάντησε· Λεγεῶνα», ἐπειδὴ εἶχαν μπῆ μέσα του πολλὰ δαιμόνια καὶ παρακαλοῦσε νὰ μὴ διατάξη νὰ φύγουν στὴν ἄβυσσο. «Ἦταν ἐκεῖ ἕνα κοπάδι ἀπὸ ἀρκετοὺς χοίρους, ποὺ ἔβοσκαν στὸ βουνὸ καὶ τὸν παρακαλοῦσαν νὰ ἐπιτρέψη νὰ μποῦν σ’ ἐκείνους. Ὁ Χριστὸς τοὺς ἐπέτρεψε. Ὥρμησε τότε τὸ κοπάδι στὸν κρημνὸ καὶ πνίγηκαν μέσα στὴν λίμνη». Δῆτε τὸ δαίμονα νὰ χωρίζεται σὲ δὺο ἐκδηλώσεις τῆς κακίας·  τὴ θρασύτητα καὶ τὸ φόβο. Ἡ ἐρώτηση «τί ἔχεις μαζί μου;» χαρακτηρίζει τὸ θρασὺ καὶ ἀδιάντροπο νοῦ. Κι ἡ ἔκφραση «σὲ παρακαλῶ», μαρτυρεῖ τὸ φοβισμένο.  Κατοικοῦσε στὰ μνήματα, ἐπειδὴ ἤθελε νὰ σταλάζη στὴν ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων τὴν ἁμαρτωλὴ γνώμη, ὅτι οἱ ψυχὲς τῶν νεκρῶν γίνονται δαίμονες. Ζητοῦν οἱ δαίμονες νὰ μὴν πᾶνε στὴν ἄβυσσο ἀλλὰ νὰ τοὺς γίνη ἡ παραχώρηση νὰ μείνουν ἀκόμα στὴ γῆ. Κι ὁ Κύριος τοὺς ἀφήνει νὰ μείνουν στὴ γῆ, γιὰ νὰ κάνουν τοὺς ἀνθρώπους πιὸ δόκιμους, παλεύοντας μαζί τους. Γιατὶ ἄν δὲν ὑπῆρχαν ἀντίπαλοι, δὲ θὰ ὑπῆρχαν ἀγῶνες κι ἄν δὲν ὑπῆρχαν ἀγῶνες, δὲ θὰ ὑπῆρχαν μήτε στεφάνια. Καὶ πιὸ μεταφορικά. Ὅποιος ἔχει μέσα του δαίμονες, παναπῆ πράξεις δαιμονικές, δὲ φοράει ροῦχο, δὲν ἔχει δηλαδὴ τὴ στολὴ ποὺ δίνει τὸ βάπτισμα καὶ δὲ μένει στὸ σπίτι, δηλαδὴ στὴν Ἐκκλησία. Δὲν εἶναι ἄξιος νὰ μπῆ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ στὰ μνήματα, ποὺ θὰ πῆ στὰ δοχεῖα τῶν νεκρῶν ἔργων, ὅπως τὰ πορνεῖα καὶ τὰ τελωνεῖα. Αὐτὰ εἶναι τῆς κακίας τὰ μνήματα.

Απόστολος Παύλος

 

Πηγή: TNS Animation

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Εὐλόγησε τοὺς ἐχθρούς μου, ὦ Κύριε!Εὐλόγησε τοὺς ἐχθρούς μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγὼ τοὺς εὐλογῶ καὶ δὲν τοὺς καταριέμαι. Οἱ ἐχθροὶ μὲ ἔχουν ὁδηγήσει μέσα στὴν ἀγκάλη Σου περισσότερο ἀπὸ ὅτι οἱ φίλοι μου. Οἱ φίλοι μὲ ἔχουν προσδέσει στὴν γῆ, ἐνῷ οἱ ἐχθροὶ μὲ ἔχουν λύσει ἀπὸ τὴν γῆ καὶ ἔχουν συντρίψει ὅλες τὶς φιλοδοξίες μου στὸν κόσμο. Οἱ ἐχθροὶ μὲ ἀποξένωσαν ἀπὸ τὶς ἐγκόσμιες πραγματικότητες καὶ μὲ ἔκαναν ἕναν ξένο καὶ ἄσχετο κάτοικο τοῦ κόσμου. Ὅπως ἀκριβῶς ἕνα κυνηγημένο ζῷο βρίσκει ἀσφαλέστερο καταφύγιο ἀπὸ ἕνα μὴ κυνηγημένο, ἔτσι καὶ ἐγὼ καταδιωγμένος ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς, ἔχω εὔρει τὸ ἀσφαλέστερο καταφύγιο προφυλασσόμενος ὑπὸ τὸ σκήνωμά Σου, ὁποῦ οὔτε φίλοι, οὔτε ἐχθροὶ μποροῦν ν᾿ ἀπωλέσουν τὴν ψυχή μου.

Εὐλόγησε τοὺς ἐχθρούς μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγὼ τοὺς εὐλογῶ καὶ δὲν τοὺς καταριέμαι. Λυτοὶ μᾶλλον παρὰ ἐγώ, ἔχουν ὁμολογήσει τὶς ἁμαρτίες μου ἐνώπιον τοῦ κόσμου. Αὐτοὶ μὲ ἔχουν μαστιγώσει κάθε φορὰ ποὺ ἐγὼ εἶχα διστάσει νὰ μαστιγωθῶ. Μὲ ἔχουν βασανίσει κάθε φορὰ ποὺ ἐγὼ εἶχα προσπαθήσει ν᾿ ἀποφύγω τὰ βάσανα. Αὐτοὶ μὲ ἔχουν ἐπιπλήξει κάθε φορὰ ποὺ ἐγὼ εἶχα κολακεύσει τὸν ἑαυτό μου. Αὐτοὶ μὲ ἔχουν κτυπήσει κάθε φορὰ ποὺ ἐγὼ εἶχα παραφουσκώσει μὲ ἀλαζονεία.
  

Είπε γέρων:ο Χριστιανός και το στάχυ

 
Ο χριστιανός που προοδεύει, μοιάζει με το στάχυ. Όσο περισσότερο ωριμάζει, τόσο περισσότερο χαμηλώνει το κεφάλι.

Γιατί ανάβουμε καντήλι στους τάφους;


Το άναμμα του καντηλιού στους τάφους των κεκοιμημένων μας, αλλά και γενικά στα σπίτια των χριστιανών δεν έχει να κάνει με μια φολκλοριστική διαιώνιση κάποιας τυπικής παραδόσεως. To καντήλι είναι σύμβολο.

Το φως που εκπέμπει το καντήλι συμβολίζει το φώς του Χριστού, την ίδια την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας, άλλα και την ελπίδα για την αιώνια ζωή, τη ζωή όπως λέγεται του ανεσπέρου φωτός. Ως σύμβολο λοιπόν το κανδήλι λειτουργεί στη ζωή των πιστών αναγωγικά, όπως και όλα τα άλλα είδη ευλαβείας· άναμμα κεριών, προσφορά θυμιάματος κ.τ.λ. Στην Πάλαια Διαθήκη ο θεός προστάζει το Μωυσή να συμβουλέψει τον αδελφό του ως εξής: «Δώσε εντολή στον Ααρών και τους υιούς του ν’ ανάψουν ακοίμητο λυχνάρι… από το απόγευμα μέχρι το πρωί μπροστά στον Κύριο με προσοχή αυτό πού ορίζεται από το νόμο και είναι αιώνιο σ’ όλες τις γενεές σας».

Ο Νεομάρτυς Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης [21 Οκτωβρίου 1773]

agios iwannhs monemvasiwths 01

Ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από οικογένεια λευιτική. Ο ιερέας πατέρας του είχε γεννηθεί στο Γεράκι της Λακωνίας και η μητέρα του στις Γούβες Μονεμβασιάς. Το 1770, την περίοδο των Ορλοφικών, έγινε στην περιοχή επιδρομή Αλβανών που έφερε την καταστροφή. Ο πατέρας του φονεύτηκε ενώ η μητέρα του και ο ίδιος αιχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν στο σκλαβοπάζαρο της Λάρισας. Και οι δυο πουλήθηκαν σε έναν Οθωμανό από τη Θεσσαλονίκη. Ο αφέντης του Ιωάννη, επειδή ήταν άτεκνος, επεδίωκε να υιοθετήσει το μικρό ορφανό Χριστιανόπουλο.
Γι΄ αυτό το λόγο καθημερινά προσπαθούσε να τον κάνει να αλλαξοπιστήσει. Όμως εκείνος, παρά τα παρακάλια και τις απειλές, έμενε σταθερός στην πίστη του. Εκνευρισμένος ο Τούρκος από τη στάση του Ιωάννη, τον οδήγησε μια μέρα με το γυμνό του ξίφος στην αυλή ενός τζαμιού της Λάρισας. Εκεί με τη βοήθεια και άλλων Οθωμανών προσπάθησαν με κλωτσιές και χτυπήματα να τον κάνουν να υποχωρήσει. Εκείνος όμως απαντούσε ανδρεία: “Δε γίνομαι Τούρκος. Εγώ Χριστιανός είμαι και Χριστιανός θέλω ν΄ αποθάνω.” Η γυναίκα του Οθωμανού προσπάθησε με μάγια, βοηθούμενη από άλλες γριές Τουρκάλες, να διαστρέψει την πίστη του. Μάταια όμως. Η Θεία Χάρη προστάτευε το νεαρό Ιωάννη.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Εὐχή εἰς τό Ὁμοούσιον καί Ὁμόθρονον τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ Πνεῦμα ἍγιονἘλθέ ἡ εὐφρόσυνος ζωή καί αἰώνιος καί παντοκρατορική δεξιά, τό Πανάγιον καί Ζωοποιόν καί Δημιουργόν Πνεῦμα … Ἐλθέ, Ἐσύ πού Σέ πόθησε καί Σέ ποθεῖ ἡ ψυχή μου  … Ἐλθέ  ἡ παντοτινή μου χαρά καί ἀπόλαυση καί δόξα. Ἐλθέ ἡ πνοή μου, ἡ ζωή μου, ἡ παρηγοριά τῆς ψυχῆς μου. Γίνε Ἐσύ γιά μένα τά πάντα, τροφή ἀνεκλάλητος, ἔνδυμα ἀπαστράπτον  καί καταφλέγον τούς δαίμονας. Γίνε γιά μένα, φῶς ἀνέσπερον καί ἥλιος ἄδυτος. Ἀπομάκρυνε ἀπό μένα, Πνεῦμα Ἅγιο, κάθε ὀλέθριο μετεωρισμό καί βάλε στή γλώσσα μου χαλινάρι. Κάνε τήν ἀκοή μου ὑπάκουη στίς ἅγιες ἐντολές Σου, δός μου ὑπομονήν στίς θλίψεις, συνέτισε καί στήριξε τήν καρδιά μου μέ μακροθυμία, μέ ἀκακία, μέ ἐγκράτεια, μέ συμπάθεια, μέ ἐλεημοσύνη, μέ ἀγάπη, μέ ταπεινοφροσύνη, μέ εἰρήνη, πρός τόν ἑαυτό μου καί πρός ὅλους … Δός μου διάκριση στούς λογισμούς ποιούς πρέπει νά προτιμῶ. Δός νά καταλαβαίνω τίς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου, καί νά τίς ἀποδοκιμάζω  μαζί μ’ αὐτόν. Σέ ὅλα νά κόβω τό δικό μου θέλημα καί νά εξαρτῶ ὅλα ὅσα μέ ἀφοροῦν ἀπό τή δική Σου πρόνοια. Διότι ἀπό Σένα πηγάζει ἡ ζωή μου, τό φῶς μου, ἡ σωτηρία μου. Σέ εὐλογῶ, Σέ δοξάζω καί Σέ προσκυνῶ σύν τῷ ἀνάρχῳ Πατρί καί τῷ συναϊδίῳ αυτῷ Υἱῷ· πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μπροστὰ στὰ ἀδιέξοδα...Ὁ κόσμος μας καὶ ἡ ζωὴ τοῦ καθενός μας δέρνονται ἀπὸ κύματα προβλημάτων, ποὺ συχνὰ δείχνουν νὰ εἶναι ἄλυτα, νὰ φτάνουν σὲ ἀδιέξοδο. Τὶς ὧρες αὐτὲς πολλοὶ κινδυνεύουμε νὰ λυγίσουμε, νὰ χάσουμε τὸ θάρρος μας, νὰ ἐγκαταλείψουμε τὸν ἀγώνα. Σ᾿ αὐτὲς τὶς δύσ­κολες καὶ συχνὰ ἀδιέξοδες ὧρες, ἡ λύση βρίσκεται στὸ νὰ στρέφουμε τὰ μάτια μας πρὸς τὰ ἄνω, στὸν οὐρανό, στὸ Δημιουργό μας, ἔτσι ὅπως σὲ πολλὰ σημεῖα τῆς Ἁγίας Γραφῆς Ἐκεῖνος μᾶς διδάσκει.

Νά ἕνα παράδειγμα: Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τοὺς μαθητές Του ἀποσύρεται σὲ ἔρημο τόπο, μακριὰ ἀπὸ τὴν πολυκοσμία τῶν πόλεων, γιὰ νὰ ξεκουραστοῦν καὶ νὰ ἀνανεώσουν τὶς πνευματικὲς καὶ τὶς σωματικές τους δυνάμεις. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως δὲν τοὺς ἀφήνουν σὲ ἡσυχία, σπεύδουν καὶ τώρα νὰ τοὺς συν­αντήσουν. Μπροστὰ σ᾿ αὐ­τὸ τὸ θέαμα τῆς συρροῆς τῶν ἀνθρώπων, ὁ Κύριος τοὺς σπλαχνίζεται. Ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴ δική Του ξεκούραση καὶ τῶν μαθητῶν Του, πλησιάζει τοὺς ἀν­θρώπους, τοὺς διδάσκει καὶ θεραπεύει τοὺς ἀσθενεῖς τους.

Οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις μέσα στην οικονομία του Θεού


Οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις δεν είναι θέματα απλώς ψυχολογικά ούτε, και αν ακόμη είναι απλώς ψυχολογικά θέματα, πρέπει να τα δούμε μόνο από την ψυχολογική πλευρά, αλλά πρέπει να τα δούμε μέσα στην πρόνοια του Θεού, μέσα στην όλη οικονομία του Θεού, μέσα στο όλο θέμα της σωτηρίας μας.

Οι καταστάσεις αυτές δεν φεύγουν εύκολα. Δεν είναι όπως οι σωματικές ασθένειες, στις οποίες δίνει κανείς φάρμακα, και αυτά τις γιατρεύουν· ούτε είναι θέμα να απλώσει κανείς το χέρι και να πάρει τις αρρώστιες αυτές. Αυτές εν πολλοίς εξαρτώνται από την όλη στάση του ίδιου του ανθρώπου που έχει τις ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, από την όλη ενέργειά του. Λέω συχνά ότι ο Θεός το όλο θέμα, όπως πιστεύω, το οικονομεί έτσι για κάποιον λόγο· για να μάθει κάποιο μάθημα ο άνθρωπος. Και όσο αργεί να το μάθει, τόσο αυτά δεν φεύγουν.

Ο άνθρωπος έχει πάντοτε την τάση να ξεφεύγει από δω και από κει, και ο Θεός, τρόπον τινά, τον δεσμεύει μέσα από αυτές τις καταστάσεις, και, θέλει δεν θέλει, κάθεται κανείς κοντά στον Θεό. Όχι βέβαια με το ζόρι, ούτε θέλει ο Θεός να τον κρατήσει με το ζόρι, αλλά ξέρει ο Θεός, ως Θεός που είναι, ότι ο άνθρωπος, αν τελικά δει την αλήθεια, θα πει μόνος του: «Θεέ μου, δεν θα σε ευγνωμονούσα τόσο πολύ, όσο αισθάνομαι την ανάγκη να σε ευγνωμονώ τώρα, που επέτρεψες να έχω αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες με βασάνισαν στη ζωή. Όμως είναι εκατό τοις εκατό βέβαιο ότι, αν δεν τις είχα, δεν θα σε είχα γνωρίσει και δεν θα ήμουν κοντά σου, δεν θα ήμουν στον δρόμο σου και δεν θα σωζόταν η ψυχή μου». Έτσι είναι.


Σύγχρονοι Βάνδαλοι...


Ἕνα μήνυμα στιβαρὸ πρὸς κάθε κατεύθυνση «στέλνει συντετριμμένη ἡ κ. ­Λέλα Καραγιάννη, ἐγγονὴ τῆς ἡρωίδας τῆς ἐθνι­κῆς ἀντίστασης, ἡ προτομὴ τῆς ὁποίας “ἀ­ποκεφαλίστηκε” ἀπὸ ἀγνώστους (...) στὸν πεζόδρομο τῆς ὁδοῦ Τοσίτσα» στὴν Ἀθήνα. «“Ἡ γιαγιά μου εἶχε σταθεῖ ὑπερ­άνω ἰ­δεολογικῶν διαφορῶν, εἶχε συνεργαστεῖ μὲ ὅλες τὶς ἀντιστασιακὲς ὁμάδες”, ὑπενθυ­μίζει ἡ κ. Καραγιάννη. “Ὅταν διέ­βλεπε τὴν προοπτικὴ τῆς σύγκρουσης, τοὺς τόνιζε ὅτι “εἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες”. (...) Ἡ Λέλα Καραγιάννη ἦταν ἀρχηγὸς τῆς Ἀντιστασιακῆς Ὀργάνωσης Φυγάδευσης καὶ Πληροφοριῶν “Μπουμπουλίνα” καὶ μητέρα ἑπτὰ παιδιῶν». Ὅμως «ἔπεσε στὰ χέρια τῆς Γκεστάπο τὸν Ἰούλιο τοῦ 1944 καὶ ἐκτελέστηκε στὶς 8 Σεπτεμβρίου, λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση, στὸ δάσος Χαϊδαρίου» («Καθημερινὴ» 28-9-2016).